جلسه سوم- بخش منطقی 94

منطقی هنر 93 - جلسه سوم

راهنمایی:

برای پاسخگویی به سوال های این بخش، لازم است موقعیتی را که در هر سوال مطرح شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و سپس گزینه ای را که فکر میکنید پاسخ مناسب تری برای آن سوال است را انتخاب کنید. هر سوال را با دقت بخوانید و با توجه به واقیعیت های مطرح شده در هر سوال و نتیجی که بیان شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج است، پاسخی را که صحیح تر بنظر میرسد، انتخاب و بر روی آن کلیک کنید. ا دکمه های «قبل» و «بعد» میتوانید سوال قبلی و بعدی را مشاهده کنید و دکمه «مشاهده پاسخ سوال» فایل ویدیویی حل تشریحی سوال را در صورت موجود بودن نمایش میدهد.

  • 10
  • نامحدود
  • 80%
  • 6

لیست سوالات

  1. هنر 93 سوال 9 – Copy

  2. هنر 93 سوال 11 – Copy

  3. هنر 93 سوال 12 – Copy

  4. هنر 93 سوال 13 – Copy

  5. هنر 93 سوال 14 – Copy

  6. هنر 93 سوال 15 – Copy

راهنمایی:

داوطلبین محترم در این دوره سوالهای بخش منطقی گروه آزمایشی هنر سال 93 آورده شده است. همه گروه های آزمایشی غیر از مهندسی ها میتوانند از این سوال ها به عنوان تمرین برای آزمون استعداد تحصیلی دکتری استفاده کنند. به سربرگ آزمون ها بروید و آزمونرا انتخاب کنید. پس از انتخاب آزمون، سوال ها را به دقت بخوانید و بر روی گزینه صحیح کلیک کنید. برای پایان دادن به آزمون و مشاهده درصد و سوال های صحیح و غلط بر روی دکمه پایان آزمون کلیک کنید. با دکمه های «قبل» و «بعد» میتوانید سوال قبلی و بعدی را مشاهده کنید و دکمه «مشاهده پاسخ سوال» فایل ویدیویی حل تشریحی سوال را در صورت موجود بودن نمایش میدهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.